Zápis dětí do školky

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisu v MŠ Řepovanka: od 4.5. 2022 od 8-11:00 hod

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.

Doručení žádosti do mateřské školy:

- poštou + přílohy

- emailem s elektronickým podpisem + přílohy

- osobně vhozením do poštovní schránky v MŠ + přílohy

- osobně předat ředitelce MŠ – dle dohodnutého dne a času

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

k „Žádosti k předškolnímu vzdělávání “ je nutné přiložit:

- kopii rodného listu

- kopii očkovacího průkazu nebo potvrzení od děts. lékaře, že dítě má všechna potřebná očkování

V žádosti bude uveden kontakt na zákonného zástupce: -tel. číslo

Rozhodnutí o přijetí či (nepřijetí) zákonní zástupci obdrží doporučeně poštou do 15 dnů po ukončení termínu zápisu, nebo dle individuálního termínu přiděleného ředitelkou v MŠ (při zápisu)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Řepovanka, o.p.s. je možné získat

1. stažením z této stránky
2. vyzvednutím v kanceláři MŠ Řepovanka, o.p.s.

Kritéria přijetí do mat. školy v případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje počet

volných míst:

-  děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní

docházky se do mat. školy přijímají přednostně

-  děti s trvalým bydlištěm v Řepově jejich matka nastupuje do zaměstnání nebo již

pracuje

-    mladší sourozenci již přijatých dětí

-  děti nepřijaté v předchozím školním roce

-  dětí z obcí, které přispívají na provoz mat. školy

- děti s trvalým pobytem v Řepově matek na MD

-  individuální požadavky rodičů o umístění dítěte do třídy je možné respektovat dle

možnosti mateřské školy

- děti se přijímají zpravidla k začátku školního roku, v průběhu roku pouze po uvol-

nění místa a do výše kapacity mateřské školy

- adaptace dětí před nástupem do mateřské školy je možná dle individuální dohody

rodičů a školy

-  rodiče jsou povinni hlásit infekční choroby v jejich blízkém okolí. Podávání léků,

kapek v mateřské škole není vhodné, nepodávají se

Pro přijímací řízení  do MŠ  je dítěti přiděleno registrační číslo ( shodné s číslem jednacím přihlášky do MŠ)
Zákonní zástupci dítěte mají možnost seznámit se s výsledkem řízení
Seznam dětí bude zveřejněn dle § 183 odstavec 2 školského zákona, a to  na vchodových dveřích MŠ
Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená
Ředitelka mateřské školy zajistí vyrozumění rodičů o nepřijetí písemně, předáním či zasláním “Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy “
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování či má doklad, že je proti nákaze imunní


Ke stažení:ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-DÍTĚTE