Aktuality

Vážení rodiče,

od září 2022 dochází navýšení školného o 200,- Kč na 1400,- a stravného o 100,-Kč na 750,- celkem 2 150,-Kč.
————————————————————–

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

  „Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“

  Příloha: kopie očkovacího průkazu

  Podpis zákonného zástupce

  K  „Žádosti k předškolnímu vzdělávání “ je nutné přiložit
  • kopii rodného listu
  • čestné prohlášení k očkování
  • kopii očkovacího průkazu
  V žádosti bude uveden kontakt na zákonného zástupce: -tel. číslo
  Rozhodnutí o přijetí či (nepřijetí) zákonní zástupci obdrží doporučeně poštou do 15 dnů po ukončení termínu zápisu nebo dle individuálního termínu přiděleného ředitelkou v MŠ, při dodržení hygienických podmínek:
  • rouška
  • ochranné rukavice

  Děkujeme za pochopení
  Bc.  Alena Hambálková, řed. mat. školy

  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění