Informace

Přijímání dětí

Provádí ředitelka školy na základě podané žádosti rodičů. Do MŠ jsou přijímány děti k pravidelné celodenní docházce. Zápis dětí na následující školní rok je oficiálně vyhlašován v únoru. Dítě je do mateřské školy přijímáno na začátku školního roku, v případě volné kapacity je možné přijímat děti i v průběhu školního roku.

Doporučujeme adaptaci dítěte  po dohodě rodičů s třídní učitelkou a ředitelkou.

Denní docházka

Ranní příjem dětí končí obvykle v 8:30,  po dohodě rodičů s učitelkou je možné přijímat děti v průběhu celého dopoledne.  Z mateřské školy je možné dítě vyzvednout po obědě  do uzavření školy, popřípadě kdykoliv po dohodě s učitelkou.

Z bezpečnostních důvodů je MŠ od 8:00 uzamčena – pro vstup je nutné zvonit.

Potřebné vybavení dětí

Oblečení do třídy, obuv na přezutí, pyžamo, náhradní oblečení na pobyt venku, pláštěnka.

U mladších dětí doporučujeme označit jménem nebo značkou dítěte.

Provozní náklady (školné + stravné)

Platba probíhá z účtu rodičů jednou měsíčně trvalým příkazem z účtu rodiče na účet MŠ  do 15. dne v měsíci.

Úhrada provozních nákladů – školného je stanovena podle výše státní dotace a může se měnit i během školního roku.

Výše školného od 1.9.2022 činí 1400 Kč na dítě a měsíc pro všechny věkové ročníky.

Na soukromé školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku / Zákon 561/2004 Sb.§123 odst.2, Škol. zákona/.

V době hlavních prázdnin /červenec, srpen/ se školné neplatí

Za děti přijaté k 1.9., nastupují-li později /říjen-leden/ a jsou-li řádně omluvené, hradí rodiče školné v plné výši. Školné může být prominuto pouze ve výjimečném případě a to z důvodu dlouhodobého onemocnění dítěte /absence dítěte po celý měsíc/.

Stravné

Stravné platí rodiče zálohově ve výši 750 Kč na dítě a měsíc. Výše stravného na jeden den u dětí 3-6 letých činí cca 30 Kč, u dětí s odkladem školní docházky cca 31 Kč.

Výše stravného pro děti 7leté, tj. pro děti s odkladem školní docházky činí cca 32,-Kč na dítě a den.

děti 3-6leté děti 7leté
Přesnídávka 7,- 7,-
Oběd 15,- 16,-
Svačina 6,50,- 6,50,-
Pitný režim 1,50,- 1,50,-

Vyúčtování stravného se provádí podle skutečné docházky do MŠ. Přeplatky škola vrací na účet rodičů /září, leden následujícího roku/.

Požadavky mateřské školy vůči rodičům

- při příchodu dítěte do MŠ předávají zákonní zástupci dítě pouze učitelce, za nepředané dítě MŠ nezodpovídá /dítě není možné předat provoznímu personálu/

- omluvit nepřítomnost dítěte den předem nebo do 8. hodiny ranní, jinak se vystavují nebezpečí, že budou muset hradit stravné

- informovat učitelku o zdravotním stavu dítěte /do MŠ patří dítě zcela zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních      dětí/

- hlásit změny, týkající se zdravotního stavu dítěte /alergie etc./

- školné a stravné hradit převodem určené částky na účet MŠ v daném měsíci

- hlásit všechny změny, týkající se dítěte – adresa bydliště, tel. č., změna zdravotní pojišťovny

- zajistit dítěti náhradní oblečení a oblečení vhodné pro pobyt venku

- děti nesmí nosit do MŠ hračky a nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit jejich zdraví a bezpečnost

- Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Práva rodičů a dětí

-  Rodiče jsou seznamováni se  Školním vzdělávacím programem.

- Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a vzdělávání. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.

- Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu (spoluúčast při akcích, aktivitách školy).

- Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy  po předchozí domluvě.

- Rodiče jsou pravidelně seznamováni s hospodařením školy, výsledkem auditu, hodnocení ČŠI a jiných kontrolních orgánů.

- Rodiče mají právo vyjádřit se k práci mateřské školy – vzdělávací oblasti, stravování, provozní době, akcím v MŠ apod.

- Rodičům nabízíme poradenský servis.

- Děti mají všechna práva dítěte, jak jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte a práva zakotvená  v zákoně č. 561/2004Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

- Rodiče mají právo na diskrétnost ve svěřených rodinných záležitostech.

Pojištění

Děti jsou v naší mateřské škole pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa.